Ouderbetrokkenheid

Als ouder kunt u op 5 verschillende manieren 'MEEdoen'. De mate of manier waarop u betrokken wilt zijn, kunt u zelf bepalen.

5 x MEE -principe

Betrokkenheid ‘5 X MEE’

Als (hulp)ouder

Als ouder + OR-lid

Als ouder + MR-lid

Als ouder + GMR-lid

Mee-weten & informeren. U ‘weet’ mee en wordt geïnformeerd. U bent en blijft op de hoogte.

x

x

x

x

Mee-denken & raadplegen. U denkt mee en wordt gevraagd om uw mening en/of keuze te geven.

x

x

x

x

Mee-werken & (co)produceren. U werkt en helpt mee aan schoolse activiteiten.

x

x

x

x

Mee-praten & adviseren. U praat mee en adviseert over schoolse activiteiten (OR) of beleidsmatige zaken (MR/GMR)

 

x

x

x

Mee-beslissen. U beslist mee over beleidsmatige zaken van de eigen school (MR) of van alle scholen binnen de Stichting (GMR)

 

 

x

x


Ouder

Als ouder wordt u op de hoogte gebracht van allerlei dingen die betrekking hebben op de school, de unit, de stamgroep en uw kind. Dit gebeurt via website, mail, Parro en gesprekken. Daarnaast kan het zijn dat wij u als ouder vragen om mee te denken. Dit kan bijvoorbeeld door een oproep of enquête waarmee wij u om uw keuze of mening vragen.

Hulpouder

Als hulpouder kunt u helpen bij bepaalde activiteiten die meestal directe betrokkenheid hebben bij de unit of stamgroep van uw kind(eren). Denk hierbij aan vieringen, uitstapjes, creatieve activiteiten, gastles geven of een keer rijden van en naar een buitenschoolse activiteit.

Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het carnavalsfeest, etc. Via de OR kunnen ouders en personeel meedenken, -werken en -praten over schoolse activiteiten. Voor meer informatie klik hier.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn en dus inspraak hebben op diverse beleidsmatige zaken. De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf; beslissingen die te maken hebben met de begroting, het onderwijsbeleid, onderwijskundige doelstellingen, de groepsindeling, formatie en personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, fusie, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Voor meer informatie klik hier.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Een actieve GMR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op alle scholen binnen de Stichting. Voor meer informatie klik hier.