Verlof

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen d.m.v. het 'Aanvraagformulier verlof'. De directeur zal aan de hand van de leerplichtwet bepalen of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd is.

Aanvraagformulier verlof, vrijstelling van geregeld schoolbezoek basisschool Tuin 17

Geoorloofd verzuim

Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan, maar er wel sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Informatie hierover vindt u hier.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.

Leerplicht

Regionaal bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL)

Als school werken we in het kader van Leerplicht veel samen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre. Hier vallen jeugdigen onder die wonen in één van de volgende gemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Als school hebben wij een vast contactpersoon vanuit het RBL.
Wij werken met het RBL samen in de volgende situaties:
  • Wettelijk verzuim: hiervan is sprake wanneer een jeugdige 16 uur in 4 aaneengesloten weken (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuimt. Dit melden wij aan DUO. Zij geven dit door aan het RBL. Het doel is om samen te kijken hoe de jeugdige zo snel mogelijk weer volledig deel kan nemen aan het onderwijs. Het RBL werkt volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
  • Luxe verzuim: hier is sprake van wanneer een jeugdige zonder toestemming van de directeur eerder op vakantie gaat of een dagje uit is. In bijzondere gevallen kan een jeugdige vrij krijgen buiten de schoolvakanties. Vraag hier als ouder altijd schriftelijk, via het aanvraagformulier van de school, toestemming voor bij de directie van de school. Als de directie geen toestemming geeft en de jeugdige verschijnt niet op school, dan wordt dit via DUO gemeld bij het RBL. Een gevolg kan zijn dat de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens het overtreden van de Leerplichtwet. Wilt u meer informatie over het RBL of heeft u zelf vragen over Leerplicht, kijk dan op www.rblmidden-gelre.nl.