Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kinderopvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Kinderdagverblijf en bso: Sam Sammie, Kinderopvang en bso: Skar Heteren en Peuterspeelzaal: De Pretvogeltjes.

Aanbod jonge kind, kleuters
De grootste prioriteit van een (jonge) kleuter is leren begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en er, beetje bij beetje, eigenaar van worden. Langzaamaan gaat hij/zij meer complexe vragen stellen, leert beter onthouden en gebruikt daarbij eerder opgedane kennis en ervaringen.

Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid
Als het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling zijn kleuters nog niet helemaal zelfredzaam en zelfstandig en heeft met name de 4-jarige leerling nog bescherming en het gevoel van veiligheid nodig. Het is daarom van groot belang dat een kleuter hierbij ondersteund wordt. Wij werken schoolbreed met Groeikracht. Deze methodiek/leerlijn draagt bij aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind leert hierbij zowel zichzelf als de ander en de omgeving beter te begrijpen en ermee omgaan.

Executieve vaardigheden
In de kleuterbouw starten wij al met het aanleren van de zogenaamde executieve vaardigheden. Ze hebben te maken met het leren omgaan met je eigen emotie en gedrag. Hoe regel je jouw eigen emotie, reactie, aandacht en/of concentratie? Hoe onthoudt je iets? Hoe blijf je bij een taakje? Hoe plan je iets? Wat is belangrijk? Deze vaardigheden vormen de basis voor een goede werkhouding waardoor een leerling tot leren kan komen.

Voorspelbaarheid en structuur
Voorspelbaarheid en structuur zijn cruciaal met het oog op veiligheid, hechting en sociale wederkerigheid. We werken daarom vanuit een dagelijkse structuur en herhaling. Er wordt dagelijks gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de dagritmekaarten, de weekwijzer en het planbord. Afspraken worden structureel herhaald en ingezet. Dit zorgt voor een mate van voorspelbaarheid waaraan kinderen houvast hebben.

Thematisch onderwijs
Wij werken in de kleuterbouw met thema's. In een thema staan telkens diverse vak- en ontwikkelingsgebieden centraal. Denk hierbij aan rekenen, taal, wereldoriëntatie, creatief, sociaal emotionele ontwikkeling, etc. Het werken vanuit een thema zorgt voor een grote mate van betrokkenheid. We stimuleren de kinderen tot een nieuwsgierige en onderzoekende houding en prikkelen hiermee de intrinsieke motivatie.

Extra aandacht voor taalontwikkeling
Taal ontwikkelt zich sterker in interactie, daarom is praten en voorlezen een ideale manier om taal te leren. Het is van belang dat al op zeer jonge leeftijd wordt voorzien in rijk taalgebruik en taalaanbod. Kinderen leren namelijk goed en vlot lezen wanneer ze beschikken over een rijke woordenschat en veel kennis hebben van de wereld. Daarom dompelen we de kinderen onder in gesproken en geschreven taal tijdens rijke betekenisvolle thema’s.

Heterogene groepen

Op onze school hebben wij in de kleuterbouw heterogene groepen. In deze groepen zitten leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 door elkaar. Socialisatie en het leren van en met elkaar staat centraal.

Leerlingvolgsysteem
In de kleutergroepen werken wij met MijnKleutergroep. Alle leer- en ontwikkeldoelen voor groep 1 en 2 staan al klaar in MijnKleutergroep. Door middel van observaties, activiteiten in de grote en/of kleine kring en/of individuele activiteiten houden wij in de gaten hoe elke leerling zich ontwikkelt. Met een
enkele klik kan de leerkracht aangeven dat een leerling een vaardigheid beheerst. Hiermee krijgt de leerkracht snel zicht op de ontwikkeling van elke leerling. Hierdoor hebben we ook tijdig in beeld wanneer extra ondersteuning nodig is. Wanneer blijkt dat een leerling zich minder snel of juist erg snel ontwikkelt, kan extra ondersteuning namelijk direct ingezet worden.