Documenten

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

In ons schoolplan hebben wij de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen vastgelegd. Ons schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolplan 2020-2024, basisschool Tuin 17

Meerjarenplan

In ons meerjarenplan hebben wij beschreven wanneer wij de doelen zoals beschreven in het schoolplan willen behalen.

Meerjarenplan 2020-2024, basisschool Tuin 17

Jaarplan

In ons schoolplan beschrijven wij alle doelen die horen bij het schooljaar 2020-2021 en hoe wij we dit gaan doen.

Jaarplan 2023-2024, basisschool Tuin 17

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Deze schoolgids kunt u downloaden via:

Scholenopdekaart.nl

Protocol Leerlingenzorg

In ons Protocol Leerlingenzorg staat te lezen hoe de zorgstructuur - de zorg/ondersteuning aan onze leerlingen - georganiseerd is.

Protocol Leerlingenzorg (pedagogisch en didactische ondersteuning), basisschool Tuin 17

Schoolondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

SOP 2023-2024, basisschool Tuin 17

Gedrags- en pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde gedragsprotocol en pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel onaanvaardbaar (pest)gedrag. Tevens hanteren wij ter aanvulling het Protocol schorsen en verwijdering van Wonderwijs.

Gedragsprotocol, basisschool Tuin 17
Pestprotocol, basisschool Tuin 17
Veiligheidsbeleid Wonderwijs

AVG beleid

Op onze school hanteren wij het AVG beleid van Stichting Wonderwijs.

Handboek AVG Wonderwijs 2020

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen Wonderwijs beschikken wij over een Functionaris Gegevensbescherming. Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw of uw kinds privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is Ernst Braakman. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website https://www.lumengroup.nl/contact/.

Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT