Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, u kunt een klacht indienen.

Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a van artikel 14 uit WPO, een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel.

Een klacht indienen kan op elk moment, maar hetgeen waarover geklaagd wordt, mag niet langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen.

In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school; die bereid moeten zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling. Wij hanteren hierbij de klachtenregeling van Wonderwijs.

Klachtenregeling Wonderwijs

Klachtenprocedure

Op onze school is Carina van Sommeren onze interne contactpersoon. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u terecht bij haar. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.

Carina van Sommeren kan u ook doorverwijzen naar onze bovenschoolse vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van Stichting Wonderwijs is dat mevrouw Sonja Tettero, sonja@vertrouwenszaken.nl, 06-24676470.

Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Partijen krijgen van de klachtencommissie eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen, lukt dat niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslissen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet tegen een uitspraak in beroep gaan. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur.

Meer informatie vindt u hier (website van Wonderwijs)