GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven. Alle informatie m.b.t. de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u hier vinden.

Meer informatie over de GMR van Wonderwijs vindt u hier.