Identiteit


Tuin 17 is een samenwerkingsschool. Onze school is een plek waar alle kinderen, ouders en leerkrachten, ongeacht afkomst, geloof, sekse of geaardheid welkom zijn. Het is een plek waar we elkaar ontmoeten, nieuwsgierig zijn naar elkaar en respectvol omgaan met verschillen in achtergrond en levensbeschouwelijke identiteit. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich op onze school geaccepteerd en veilig voelt.

Onze centrale kernwaarden (respect, veiligheid, ontmoeten, samen en verantwoordelijk) komen in alle facetten van de school tot uitdrukking. Ze vormen ons kompas voor de manier waarop we elkaar zien en omgaan met/ omzien naar elkaar. Onze regels en afspraken gelden voor iedereen. Ze gelden voor elke leerling, ouder, teamlid of extern betrokkene van onze school.Samen

Basisschool Tuin 17 werkt vanuit een onderwijsvisie waarbij niet zozeer vanuit een geloof, maar vanuit een levensbeschouwelijke blik les wordt gegeven. Vanuit de ontmoetingsgedachte is ‘samen’ een belangrijk uitgangspunt op onze school: samen leven, samen leren, samen werken, samen vieren, samen ontdekken en ons samen verantwoordelijk voelen.

Ervaringen van kinderen zijn vertrekpunt

Vertrekpunt bij het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de ervaringen van kinderen zelf en de vragen die zij stellen. We zien levensbeschouwing als een persoonlijk levensverhaal en eigen kijk op de wereld. Een verhaal dat zich ontwikkelt door persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met anderen en gesprekken over wat er bijvoorbeeld in de wereld gebeurt. En door met elkaar te praten over levensvragen over liefde, verdriet, geloven, goed en kwaad, wijsheid, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten, enz. 

Aandacht voor meerdere bronnen en tradities

Kennis van verschillende geestelijke stromingen en levensbeschouwingen, kennis over waarden, gebruiken en tradities stimuleren het “samen leven” en ondersteunen acceptatie, respect en ontmoeting met anderen. We willen kinderen levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën leren herkennen en daarover met ze in gesprek gaan. We willen dus ook putten uit meerdere bronnen, zonder de nadruk te leggen op één levensbeschouwelijke visie.

Identiteitscommissie

Tuin 17 is officieel een samenwerkingsschool (artikel 17d WPO), waarin openbaar en katholiek onderwijs een plek krijgt. Om de invulling van de identiteit vanuit de centrale visie van de school te waarborgen, wordt een identiteitscommissie ingesteld. In de statuten van Wonderwijs is opgenomen dat het bestuur een reglement vaststelt voor de samenstelling, benoeming, werkwijze en bevoegdheden van de identiteitscommissies. In de bijlage van dat reglement staan de centrale kaders en uitgangspunten voor de invulling van de identiteit op de samenwerkingsschool in Heteren. De identiteitscommissie is in schooljaar 2020-2021 samengesteld.