MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn en dus inspraak hebben op diverse beleidsmatige zaken. De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf; beslissingen die te maken hebben met de begroting, het onderwijsbeleid, onderwijskundige doelstellingen, de groepsindeling, formatie en personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, fusie, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen ze door:

 • de (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van hun advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
 • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze school beïnvloeden.
 • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe de leden vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Taken en rechten

De MR heeft diverse taken en rechten.

 • Initiatiefrecht. Een belangrijke recht van de MR is het initiatiefrecht. Daardoor kunnen eigen voorstellen ingebracht worden, zoals zorgen over het lerarentekort en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Bevorderen van overleg. De MR heeft ook als taak het bevorderen van overleg en openheid in de school, het tegengaan van discriminatie en het informeren van de achterban.
 • Recht op informatie. Vanwege het informatierecht ontvangt de MR, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.

Speciale bevoegdheden MR

De MR kent twee soorten bevoegdheden: Instemmings- en adviesbevoegdheid. Voor welke zaken de MR instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, is geregeld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Klik hier voor meer informatie.

MR leden

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op onze school en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

 • Cindy Bakker (MR-lid personeelsgeleding)
 • Karlijn Onstenk (MR-lid personeelsgeleding)
 • Henrieke Middelhoven (MR-lid personeelsgeleding)
 • Marlies Bartholomeus (MR-lid oudergeleding)
 • Jessica Niels (MR-lid oudergeleding)
 • Nikki Bartels (MR-lid oudergeleding)

Vergaderingen

De MR vergadert meerdere malen per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in onze kalender op deze website.

Verslagen

Verslag MR vergadering 29 januari 2024

Verslag MR-vergadering 11 december 2023

Verslag MR-vergadering 23 oktober 2023

Verslag MR-vergadering 4 september 2023

Verslag MR Vergadering 19 juni 2023

Verslag MR-vergadering 30 januari 2023

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.tuin17@wonderwijs.nl