Ouders

 

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken (kunnen) zijn bij de school. De mate of manier waarop u betrokken wilt zijn, kunt u zelf bepalen.(Hulp)ouder

Als ouder wordt u op de hoogte gebracht van allerlei dingen die betrekking hebben op de school, de unit, de stamgroep en uw kind. Dit gebeurt via website, mail, Parro en gesprekken. Daarnaast kan het zijn dat wij u als ouder vragen om mee te denken. Dit kan bijvoorbeeld door een oproep of enquête waarmee wij u om uw keuze of mening vragen. Als hulpouder kunt u helpen bij bepaalde activiteiten die meestal directe betrokkenheid hebben bij de unit of stamgroep van uw kind(eren).

Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de school. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het carnavalsfeest, etc.. Via de OR kunnen ouders en personeel meedenken, -werken en -praten over schoolse activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn en dus inspraak hebben op diverse beleidsmatige zaken. De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf; beslissingen die te maken hebben met de begroting, het onderwijsbeleid, onderwijskundige doelstellingen, de groepsindeling, formatie en personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, fusie, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Klik hier voor meer informatie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Wonderwijs heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Een actieve GMR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op alle scholen binnen de Stichting. Klik hier voor meer informatie.