Toekomstgericht onderwijs
Leven en leren in de 21ste eeuw

Onze missie is dat leerlingen 'samen leren voor het leven'. Leren doen zij in de wereld om hen heen. De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Om succesvol samen te werken en te leven in deze 'veranderende' maatschappij (samenleving) zijn andere, nieuwe vaardigheden nodig dan voorheen: de zogenaamde 21ste eeuw vaardigheden. Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op de toekomst. Wij zien het dan ook als een uitdaging om op Basisschool Tuin 17 vorm te geven aan dit toekomstgerichte onderwijs.

In ons toekomstgericht onderwijs richten wij ons (naast lezen, taal, rekenen en schrijven) op de volgende 7 competenties (skills):
 • samenwerken
 • creativiteit
 • ICT-geletterdheid
 • communiceren
 • probleemoplossend vermogen
 • kritisch denken
 • sociale en culturele vaardigheden.
Wij maken hierbij, naast de reguliere materialen, ook gebruik van moderne ICT-middelen zoals Digiborden en Chromebooks. Daarnaast komen een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de 21ste eeuw.

Leren zichtbaar maken

Op basisschool Tuin 17 maken we het leren steeds meer zichtbaar. We starten hiermee tijdens IPC. Tijdens deze IPC-lessen worden de leerdoelen zichtbaar gemaakt op een muur (doelenmuur). Er wordt gekeken vanuit een startpunt (Wat weten we al?) en werken toe naar een eindpunt (Wat willen en moeten we nog leren? Wat willen en moeten we aan het eind van het thema geleerd hebben?). Samen kijken we hoe we dat geen bereiken en wat we daarvoor nodig hebben.

Op onze school zijn wij in ontwikkeling en op weg om aankomende jaren het leren binnen meerdere vakken ook zichtbaar te gaan maken op onze school. Door het leren zichtbaar te maken, wordt er meer aandacht geschonken aan het proces van leren. Waarom moet je iets leren, hoe leer je dat en wat leer je dan eigenlijk? Het onderwijs wordt meer procesgericht gestuurd.

Belangrijke vragen hierbij zijn:
 • Wat kun (ken) je al?
 • Welke doelen wil je bereiken?
 • Hoe bereik je dat en wat heb jij daarvoor nodig?
 Belangrijke onderdelen hierbij zijn:
 • Ontwikkelen van een leercultuur
 • Ontwikkelen van eigenaarschap
 • Ontwikkelen van een Growth mindset
 • Coaching, voeren van kindgesprekken
 • Werken met maatjes
 • Feedback, reflectie en evaluatie (leerproces)

Unitonderwijs

‘Samen leren voor het leven’, dat is het doel van onze nieuwe school. Daarbij willen we de kernkwaliteiten uit onze visie (toekomstgericht onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, een prettige leef- en leeromgeving, relatie en communicatie en maatschappelijke betrokkenheid) verder uitbouwen. Op basisschool Tuin 17 gaan we vanaf het schooljaar 2020-2021 unitonderwijs stap voor stap vormgeven. We gaan op deze manier de krachten en mogelijkheden van enkelvoudige groepen bundelen met die van gecombineerde groepen. Dat doen we door met de verschillende groepen samen te werken in units.

Door het onderwijs zo te organiseren ontstaat de mogelijkheid om kinderen onderwijs te bieden dat passend is bij hun eigen niveau en leer- en onderwijsbehoeften, vergroot het de socialisatie, het samen werken en samen leren en is er meer zicht op elke leerling door een grote betrokkenheid van alle leerkrachten bij alle leerlingen en andersom.

Stamgroep en unit

Een stamgroep kun je vergelijken met een jaargroep. Een unit is een samenstelling van meerdere stamgroepen bij elkaar. In het kort betekent het dat kinderen van de stamgroepen 1 en 2 een unit vormen, van stamgroepen 3 en 4 ook, evenals de stamgroepen 5 en 6, en stamgroepen 7 en 8. Een leerling wordt geplaatst in een stamgroep (bijvoorbeeld groep 3) maar maakt daarbij ook deel uit van de gehele unit (unit 3/4). De stamgroep dient als basisgroep.

Niveaugroepen

Naast de stamgroepen wordt er gestart met bepaalde niveaugroepen. In elk lokaal wordt er op een bepaald niveau (met diverse instructieniveaus) gewerkt aan een vakgebied. Binnen een unit wordt er goed bekeken welke leer- en onderwijsbehoeften er zijn bij alle leerlingen. Soms kan het zijn dat het niveau (lesinhoud) van een vak in een andere groep beter aansluit bij de leer- en onderwijsbehoeften van een leerling. Het is dan erg fijn wanneer deze leerling daar de les kan gaan volgen. Denk hierbij aan leerlingen die nog moeite hebben met lesstof en baat hebben bij herhaling of leerlingen die al iets meer aankunnen en baat hebben bij extra uitdaging. Het is dan mogelijk dat leerlingen bij bepaalde vakken in een andere groep de les gaan volgen.

Tijdens deze lessen blijven de tussendeuren gesloten zodat er in alle rust en met volle aandacht instructie gevolgd kan worden. Voor de verwerking
van de lesstof is het mogelijk dat leerlingen gebruik maken van flexibele werkplekken (gang, leerplein, stilteruimte) buiten de lokalen.

Unitonderwijs en groepsdoorbrekend werken

Tijdens bepaalde momenten (zoals o.a. tijdens IPC en List) gaan kinderen binnen een unit gecombineerd (groepsdoorbrekend) samen werken en samen leren. De tussendeuren binnen de unit gaan hierbij open en er wordt gebruik gemaakt van alle ruimtes binnen de unit. Tijdens deze momenten werken en leren de kinderen (en leerkrachten) van een unit samen. Socialisatie en het leren van en met elkaar staat hierbij centraal.

Unitonderwijs en leerkrachten

De leerkracht van een stamgroep blijft eindverantwoordelijk voor zijn/haar stamgroep en is het directe aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast is de leerkracht ook onderdeel van de unit. Alle leerkrachten binnen een unit zijn verantwoordelijk voor het onderwijs binnen deze hele unit. Omdat sommige leerlingen niveaulessen gaan volgen in een andere groep en/of groepsdoorbrekend werken in een andere groep, krijgen zij soms ook les van een andere leerkracht. Hierdoor is er een grote betrokkenheid van alle leerkrachten bij alle leerlingen en andersom.