Ons onderwijs

 

1 Toekomstgericht onderwijs

Leven en leren in de 21ste eeuw.

Onze missie is dat leerlingen 'samen leren voor het leven'. Leren doen zij in de wereld om hen heen. De wereld is behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Om succesvol samen te werken en te leven in deze 'veranderende' maatschappij (samenleving) zijn andere, nieuwe vaardigheden nodig dan voorheen: de zogenaamde 21ste eeuw vaardigheden. Wij vinden het belangrijk om hier met ons onderwijs op in te spelen en leerlingen van nu voor te bereiden op de toekomst. Wij zien het dan ook als een uitdaging om op Basisschool Tuin 17 vorm te geven aan dit toekomstgerichte onderwijs. 

Toekomstgericht onderwijs richt zich - naast lezen, taal, rekenen en schrijven - op de volgende 7 competenties (skills):
 • samenwerken
 • creativiteit
 • ICT-geletterdheid
 • communiceren
 • probleemoplossend vermogen
 • kritisch denken
 • sociale en culturele vaardigheden.

Daarnaast komen een betrokken, nieuwsgierige, onderzoekende en ondernemende houding van pas in de 21ste eeuw. 

Leren zichtbaar maken

Op basisschool Tuin 17 maken we het leren steeds meer zichtbaar. We starten hiermee tijdens IPC. Tijdens deze IPC-lessen worden de leerdoelen zichtbaar gemaakt op een muur (doelenmuur). Er wordt gekeken vanuit een startpunt (Wat weten we al?) en werken toe naar een eindpunt (Wat willen en moeten we nog leren? Wat willen en moeten we aan het eind van het thema geleerd hebben?). Samen kijken we hoe we dat geen bereiken en wat we daarvoor nodig hebben.

Op onze school zijn wij in ontwikkeling en op weg om aankomende jaren het leren binnen meerdere vakken ook zichtbaar te gaan maken op onze school. Door het leren zichtbaar te maken, wordt er meer aandacht geschonken aan het proces van leren. Waarom moet je iets leren, hoe leer je dat en wat leer je dan eigenlijk? Het onderwijs wordt meer proces-gericht gestuurd.

Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat kun (ken) je al?
 • Welke doelen wil je bereiken?
 • Hoe bereik je dat en wat heb jij daarvoor nodig?

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

 • Ontwikkelen van een leercultuur
 • Ontwikkelen van eigenaarschap
 • Ontwikkelen van een Growth mindset
 • Coaching, voeren van kindgesprekken
 • Werken met maatjes
 • Feedback, reflectie en evaluatie (leerproces)

Unitonderwijs

‘Samen leren voor het leven’, dat is het doel van onze nieuwe school. Daarbij willen we de kernkwaliteiten uit onze visie (toekomstgericht onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, een prettige leef- en leeromgeving, relatie en communicatie en maatschappelijke betrokkenheid) verder uitbouwen. Op basisschool Tuin 17 gaan we vanaf het schooljaar 2020-2021 unitonderwijs stap voor stap vormgeven. We gaan op deze manier de krachten en mogelijkheden van enkelvoudige groepen bundelen met die van gecombineerde groepen. Dat doen we door met de verschillende groepen samen te werken in units.

Door het onderwijs zo te organiseren ontstaat de mogelijkheid om kinderen onderwijs te bieden dat passend is bij hun eigen niveau en leer- en onderwijsbehoeften, vergroot het de socialisatie, het samen werken en samen leren en is er meer zicht op elke leerling door een grote betrokkenheid van alle leerkrachten bij alle leerlingen en andersom.

Stamgroep en unit
Een stamgroep kun je vergelijken met een jaargroep. Een unit is een samenstelling van meerdere stamgroepen bij elkaar. In het kort betekent het dat kinderen van de stamgroepen 1 en 2 een unit vormen, van stamgroepen 3 en 4 ook, evenals de stamgroepen 5 en 6, en stamgroepen 7 en 8. Een leerling wordt geplaatst in een stamgroep (bijvoorbeeld groep 3) maar maakt daarbij ook deel uit van de gehele unit (unit 3/4). De stamgroep dient als basis. Dit betekent dat de kinderen elke dag

in deze groep de dag zullen starten. De leerlingen gebruiken het rooster van deze groep als basis.

Niveaugroepen
Naast de stamgroepen wordt er gestart met bepaalde niveaugroepen. In elk lokaal wordt er op een bepaald niveau (met diverse instructieniveaus) gewerkt aan een vakgebied (bijv. Rekenen). Kinderen binnen de unit kunnen, afhankelijk van hun niveau, deel gaan nemen aan de lessen van het basisniveau of deelnemen aan de lessen van een niveau lager of hoger in een andere groep binnen (of buiten) de unit. Binnen een unit wordt er goed bekeken welke leer- en onderwijsbehoeften er zijn bij de kinderen. Soms kan het zijn dat het niveau (lesinhoud) van een vak in een andere groep beter aansluit bij de leer- en onderwijsbehoeften van een leerling. Het is dan erg fijn wanneer deze leerling daar de les kan gaan volgen. Denk hierbij aan leerlingen die nog moeite hebben met lesstof en baat hebben bij herhaling of leerlingen die al iets meer aankunnen en baat hebben bij extra uitdaging. Het is dan mogelijk dat leerlingen bij bepaalde vakken in een andere groep de les gaan volgen.

Tijdens de lessen in niveaugroepen blijven de tussendeuren gesloten zodat er in alle rust en met volle aandacht instructie gevolgd kan worden. Voor de verwerking 

is het mogelijk dat leerlingen gebruik maken van flexibele werkplekken (gang, leerplein, stilteruimte) buiten de lokalen.

Unitonderwijs en groepsdoorbrekend werken
Tijdens IPC gaan kinderen binnen een unit gecombineerd (groepsdoorbrekend) samen werken en samen leren. De tussendeuren binnen de unit gaan hierbij open en er wordt gebruik gemaakt van alle ruimtes binnen de unit. Tijdens IPC werken en leren de kinderen (en leerkrachten) van een unit samen en maken ze gebruik van alle ruimtes binnen de unit. Socialisatie en het leren van en met elkaar staat hierbij centraal.

Unitonderwijs en leerkrachten
De leerkracht van een stamgroep blijft eindverantwoordelijk voor zijn/haar stamgroep en is het directe aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast is de leerkracht ook onderdeel van de unit. Alle leerkrachten binnen een unit zijn verantwoordelijk voor het onderwijs binnen deze hele unit. Omdat sommige leerlingen niveaulessen gaan volgen in een andere groep of tijdens IPC of lezen werken in een andere groep, krijgen zij soms ook les van een andere leerkracht. Hierdoor is er een grote betrokkenheid van alle leerkrachten bij alle leerlingen en andersom.

2 Persoonlijke ontwikkeling 
Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen. Dit doen wij o.a. door:

 • Aandacht voor pedagogische en onderwijskundige behoeften.
 • Aandacht voor belemmerende factoren (wat houdt de ontwikkeling tegen, waar heeft de leerling last van, waar heeft de leerling moeite mee, etc.) en stimulerende factoren (wat stimuleert de ontwikkeling, wat helpt de leerling, waar is de leerling goed in, etc.).
 • Het ontwikkeling van eigenaarschap bij leerlingen, waarbij zijzelf eigenaar worden van het eigen leerproces en hierbij verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen ontwikkeling.
 • Zelfstandigheid ontwikkelen bij leerlingen, waardoor zijzelf in staat zijn om bepaalde opdrachten alleen uit te voeren of problemen alleen op te lossen. Zelfredzaamheid wordt hierdoor ook gestimuleerd.
 • Het stellen van (leer)doelen, waardoor kinderen zichzelf beter leren kennen. Ze beseffen waarom ze iets leren (doelen), ze ervaren hoe ze kunnen leren (strategieën) en daardoor ontwikkelen ze wat ze moeten leren (kennis van de wereld om hen heen).

3 Een prettige leef- en leeromgeving 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Wij hechten daarom veel waarde aan begrippen zoals respect, veiligheid, ontmoeten, samen en verantwoordelijk(heid). Wij zijn van mening dat onze gedragsregels die hieraan gekoppeld zijn bijdragen tot een veilige en prettige leef en leeromgeving.4 Relatie en communicatie

'Zonder relatie geen prestatie'. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen in relatie staan met elkaar om tot ontwikkeling te kunnen komen. Binnen ons onderwijs besteden wij daarom veel aandacht aan het samen leven, spelen, leren en werken met elkaar. Het unitonderwijs en het vergroten van de coachende rol van zowel de leerkracht als de leerling, waarbij het voeren van gesprekken (dialoog) een belangrijke rol heeft, leveren een grote bijdrage aan het ontwikkelen van een goede relatie en communicatie.

5 Maatschappelijke betrokkenheid
Leren doen wij in de wereld om ons heen. Hiervoor moet je kennis verkrijgen van die wereld om je heen. Dit doen wij door naar actualiteitenprogramma's te kijken en lezen we actuele teksten. Hierdoor zijn de leerlingen op de hoogte van wat er in de maatschappij leeft en verandert, bijvoorbeeld op het gebied van politiek, economie, klimaat en hoe die veranderingen mensen kunnen beïnvloeden.

Daarnaast zoeken wij ook de verbinding met de directie (lokale) samenleving rondom de school. Tijdens het thematisch onderwijs van IPC zoeken wij daarom de samenwerking met lokale personen en/of instanties. Wij gaan naar buiten voor informatie of halen informatie naar binnen.

6 De inhoud van ons onderwijs

 

Leermiddelen/ methodes 

Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling 

 

Verschillende bronnen 

Samenwerking Overbetuwe Beweegt. 

 

Samenwerking HPC Zetten 

 

Nederlandse taal 

 

Staal (taal, spelling en grammatica) 

Preventieve spellingaanpak van José Schraven 

 

Bepaalde taalonderdelen worden geïntegreerd aangeboden binnen IPC. 

 

Technisch Lezen 

Klankgebaren José Schraven 

Fonemisch bewustzijn 

Veilig leren lezen 

LIST lezen 

 

 

We gebruiken vanaf groep 3 de methodiek van LIST-lezen als uitgangspunt. 

 

Begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip 

Denkend lezen 

 

Wij gebruiken diverse bronnen. De strategieën en vaardigheden van Nieuwsbegrip en Denkend lezen worden gecombineerd aangeboden om het actief en denkend lezen te ontwikkelen. 

 

Rekenen en wiskunde 

 

 

Gecijferd bewustzijn 

Wereld in getallen (WIG) 

 

Engelse taal 

 

Take it Easy 

Groep 5 t/m 8 

Aardrijkskunde 

 

IPC 

Vanaf groep 6 wordt topografie aangeboden. 

 

Geschiedenis 

 

IPC 

 

Natuur en techniek 

 

IPC 

Samenwerking met NME (Natuur en Milieu Educatie) 

 

Samenwerking met Marant (Edukids Lab) 

 

Schrijven 

 

Schrijfdans 

Pennenstreken 

 

 

Maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting 

 

IPC 

 

Geestelijke stromingen 

 

IPC 

Trefwoord 

 

 

Expressie-activiteiten 

 

IPC 

Samenwerking met CMK (Cultuur met kwaliteit) voor cultuureducatie. 

 

Deelname aan ‘Meer muziek in de klas’ (muziekeducatie d.m.v. vakdocent) 

 

Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

 

Leer- en Veerkracht 

VVN verkeerspoort 

Groep 7 doet mee aan het Nationale VVN theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

 

1x per 2 jaar Streetwise (ANWB) 

 

Bevordering van gezond gedrag 

 

Overbetuwe Beweegt 

 

Schoolveiligheid/ welbevinden van de leerlingen 

Leer- en Veerkracht 

 

Bevordering actief burgerschap en sociale integratie, overdragen kennis over/kennismaking met de diversiteit van de samenleving 

 

IPC  

Leer-en Veerkracht 

Wij doen mee met diverse lokale activiteiten. 

Voor wat betreft IPC en leesonderwijs hebben wij een nauwe samenwerking met de Bibliotheek. Zij leveren ons allerlei materialen die aansluiten bij het thematisch onderwijs en LIST lezen.