Onze school

 

Een samenwerkingsschool

Basisschool Tuin 17 bestaat officieel vanaf 1 augustus 2020. De school is ontstaan door een fusie van RK basisschool de Haafakkers en openbare basisschool de Klimboom. Hierdoor is basisschool Tuin 17 een officiële samenwerkingsschool geworden die breed toegankelijk is. Basisschool Tuin 17 is een school die een open sfeer uitstraalt, waar leerlingen en ouders zich veilig en welkom voelen. De school heeft een hoge ouderbetrokkenheid. Het centrale woord is dan ook ‘ontmoeten’, in de ruimste zin van het woord. Onze school is en blijft volop in beweging.

Naast het werken met moderne methoden voor lezen, taal en rekenen, bieden wij met het IPC-onderwijs (International Primary Curriculum) eigentijds, toekomstgericht en thematisch onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om leerlingen waarden, normen en eigenaarschap aan te leren. Dit komt vooral naar voren in onze visie en de methodiek van Leer- en Veerkracht.

Identiteit

De samenwerkingsschool is een plek waar alle kinderen, ouders en leerkrachten, ongeacht afkomst, geloof, sekse of geaardheid welkom zijn. Het is een plek waar we elkaar ontmoeten, nieuwsgierig zijn naar elkaar en respectvol omgaan met verschillen in achtergrond en levensbeschouwelijke identiteit. We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich op onze school geaccepteerd en veilig voelt.

Onze centrale kernwaarden komen in alle facetten van de school tot uitdrukking. Ze vormen ons kompas voor de manier waarop we elkaar zien en omgaan met/ omzien naar elkaar. Onze regels en afspraken gelden voor iedereen. Ze gelden voor elke leerling, ouder, teamlid of extern betrokkene van onze school.Samen

Basisschool Tuin 17 werkt vanuit een onderwijsvisie waarbij niet zozeer vanuit een geloof, maar vanuit een levensbeschouwelijke blik les wordt gegeven. Vanuit de ontmoetingsgedachte is ‘samen’ een belangrijk uitgangspunt op onze school: samen leren, samen leven, samen vieren, samen ontdekken en ons samen verantwoordelijk voelen. Het aanbrengen van een scheiding tussen de katholieke en openbare levensbeschouwing is vanuit die gedachte niet wenselijk. We willen verschillen tussen kinderen juist tot hun recht laten komen in de ontmoeting, in de dialoog.

Ervaringen van kinderen zijn vertrekpunt

‘Ik zie mezelf, ik zie jou, ik zoek je op, we doen het samen.’

Vertrekpunt bij het aandacht besteden aan levensbeschouwelijke zaken zijn vooral de ervaringen van kinderen zelf en de vragen die zij stellen. We zien levensbeschouwing als een persoonlijk levensverhaal en eigen kijk op de wereld. Een verhaal dat zich ontwikkelt door persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met anderen en gesprekken over wat er bijvoorbeeld in de wereld gebeurt. En door met elkaar te praten over levensvragen over liefde, dood, geloven, goed en kwaad, wijsheid, mooi en lelijk, vriendschap, bang zijn, pesten, enz. Geloof kan zeker onderdeel zijn van iemands persoonlijke levensbeschouwing, maar levensbeschouwing is veel meer dan alleen religie.

Aandacht voor meerdere bronnen en tradities

Kennis van verschillende geestelijke stromingen en levensbeschouwingen, kennis over waarden, gebruiken en tradities stimuleren het “samen leven” en ondersteunen acceptatie, respect en ontmoeting met anderen. We willen kinderen levensbeschouwelijke ervaringen en ideeën leren herkennen en daarover met ze in gesprek gaan. We willen dus ook putten uit meerdere bronnen, zonder de nadruk te leggen op één levensbeschouwelijke visie. 

Identiteitscommissie

Om de invulling van de identiteit vanuit de centrale visie van de school te waarborgen (waarin openbaar en katholiek onderwijs een plek krijgt), wordt een identiteitscommissie ingesteld. In de statuten van Wonderwijs is opgenomen dat het bestuur een reglement vaststelt voor de samenstelling, benoeming, werkwijze en bevoegdheden van de identiteitscommissies.

Brede school de Vogeltuin

Onze school maakt onderdeel uit van Brede school de Vogeltuin. Binnen deze brede school wordt er samengewerkt met de Skar, Spo, de Koningin Julianaschool en de bibliotheek. Hier wordt op één locatie onderwijs en opvang aangeboden aan leerlingen van 0 t/m 12 jaar.

Populatie

De populatie van de school is een goede afspiegeling van de Heterense gemeenschap. Er wordt onderwijs geboden aan ongeveer 230 leerlingen.